Sprache / Rěč:  

Alojs Andritzki - katholischer Sorbe

Alojs Andritzki war Vorsitzender des sorbischen Studentenvereins „Włada“ und setzte sich stark für die Bewahrung der sorbischen Sprache ein. Als Redakteur des „Serbski student“ und Sprecher der sorbischen Studentenschaft ermahnte und ermutigte er die Sorben, an ihrer Sprache, Identität und der eigenen Nationalität festzuhalten. Außerdem übernahm Alojs als Oberschüler die Leitung der Radiborer Jugendgruppe „Hólčina“, welche wöchentlich die sorbische Sprache in Wort und Lied pflegte, sich religiös bildete und Sport trieb. Alojs konnte die Jugend begeistern und war ihr nicht zuletzt durch seine Sportlichkeit ein Vorbild und echter Kamerad. Der Wallfahrtsort Rosenthal, ein Gnadenort der Muttergottes Maria, war ihm ein Zufluchtsort bei schweren Entscheidungen, wohin er auch um Segen bittend an Tagen vor Prüfungen pilgerte. Wenn er aus der Fremde heimkam, führte sein Weg immer zuerst nach Rosenthal, auch wenn es ein Umweg war.

Alojs Andritzki – Catholic Sorb

Alojs Andritzki was chairman of the Sorbian student association "Włada" and he advocated for the preservation of the Sorbian language. As editor of the "Serbski student" and spokesman of the Sorbian student body, he admonished and encouraged the Sorbian people to hold on to their language, identity and nationality. As a high school student, Alojs also took over the management of the Radibor youth group "Hólčina". They met weekly and used the Sorbian language in words and songs, received religious education and did sports. Alojs was able to inspire the youth and due to his athleticism he turned into a role model and true friend. The place of pilgrimage Rosenthal, a place of grace of the Mother of God Mary, was his hideaway where he could make difficult decisions and ask for blessings before exams. When he came home from abroad, his first stop was always Rosenthal, even if it was a detour.

Alojs Andritzki – katolický lužický Srb

Alojs Andritzki byl předsedou lužickosrbského studentského spolku „Włada“ a byl předním zastáncem zachování lužickosrbského jazyka. Jako redaktor listu Serbski student a mluvčí lužickosrbského studentstva nabádal a povzbuzoval Lužické Srby, aby se drželi svého jazyka, identity a vlastní národnosti. Kromě toho se Alojs jako středoškolák ujal vedení radiborské mládežnické skupiny "Hólčina", která každý týden pěstovala lužickosrbský jazyk slovem i písní, nábožensky se vzdělávala a sportovala. Alojs dokázal inspirovat mládež, byl pro ni vzorem a opravdovým kamarádem, a to i díky svému sportovnímu chování. Rosenthal, poutní místo milosti Matky Boží Marie, bylo pro něj útočištěm, když musel učinit těžká rozhodnutí. Ve dnech před zkouškami se tam také vydával na pouť s prosbou o požehnání. Když se z ciziny vracel domů, jeho cesta vždy vedla nejprve do Rosenthalu, i když to byla delší cesta.

Alojs Andritzki – katolicki Serbołużyczanin

Alojs Andritzki był przewodniczącym łużyckiego stowarzyszenia studenckiego „Włada” i był zdecydowanym orędownikiem zachowania języka serbołużyckiego. Jako redaktor „Serbskiego studenta” i rzecznik łużyckiej organizacji studenckiej napominał i zachęcał Serbołużyczan do zachowania swojego języka, tożsamości i narodowości. Jako licealista Alojs przejął także kierownictwo radiborskiej grupy stowarzyszenia „Hólčina” (Młodzież), która na cotygodniowych spotkaniach posługiwała się językiem łużyckim w rozmowach oraz w pieśniach, pobierała lekcje religii i uprawiała sport. Alojs inspirował młodych ludzi oraz był ich prawdziwym towarzyszem i wzorem do naśladowania nie tylko z powodu swego wysportowania. Słynące łaskami Matki Bożej sanktuarium w Rosenthal było dla niego miejscem schronienia w trudnych decyzjach; tam także pielgrzymował prosząc o błogosławieństwo w dniach poprzedzających egzaminy. Kiedy wracał do domu z dalekich podróży, jego kroki zawsze prowadziły najpierw do Rosenthal, nawet jeśli miał przez to nadłożyć drogi.

 

Audio-Datei zur Station 3 (deutsch / sorbisch)

Impressum / Datenschutzerklärung